Pages

Sunday, November 21, 2004

Medierna spelar en stor roll

Medierna spelar en stor roll i våra liv. I genomsnitt ägnar vuxna människor drygt sex timmar om dagen åt att se på TV, lyssna på radio, läsa tidningar och surfa på nätet. Den bild vi får av samhället får vi till stor del genom olika medier.

Massmedierna har makten att tolka skeenden i samhället och göra ett urval av vad som är viktigt att rapportera om. Vad händer då när mediamarknaden mer och mer domineras av ett fåtal aktörer? Finns det inte en risk för att en väldig makt samlas i deras händer; makten att tolka verkligheten?

Dagens säljare och säljorganisationer går en alltmer komplx och sofistikerad framtid till mötes. Starka omvärldsförändringar kommer att forma morgondagens försäljning på flera olika sätt. Nio av tio företagsledare anser att företagets försäljning kommer att bli mer prioriterat och strategiskt viktigt i framtiden. De största utmaningarna ligger i att attrahera, utveckla och behålla de bästa säljarna och att få hela organisationen att ta ett säljansvar.

Internetanvändningen fortsätter att öka. Nära 80 procent av 70 och 80-talisterna använder idag internet flera gånger i veckan. Men äldre är inte lika flitiga. Detta gör att klyftorna består.

Vad är shopping? Är det att köpa en liter mjölk, eller handlar det om planlöst tidsfördriv i stora shoppingcentrum? Dessa två perspektiv kan sägas representera de olika ytterligheterna i shoppingprocessen. Shopping är en aktivitet och process som uppstår i interaktionen mellan mänskliga beteenden och fysiska artefakter. Det kan betraktas som ett drama som utspelar sig på en arena.

Människors shoppingbeteenden växer fram i ett samspel mellan två krafter. Den första handlar om behov och är starkt knuten till individerna, shopparna, och deras livssituation. Ökad kunskapsnivå, nya värderingar, demografiska förskjutningar och ett förändrat familje- och arbetsliv förändrar såväl individuella shoppingbeteenden som shoppingmönstret i stort.

På många sätt kan den höga materiella nivån i vårt samhälle sägas ha fört oss från en behovsekonomi, där produktnyttan är central, till en begärsekonomi. Detta betyder att de bakomliggande motiven bakom shopping och val blir mer individualiserade och mer emotionellt orienterade. Resultatet är allt mer komplexa shoppingbeteenden.

Den postlinjära tiden där omvärld, kunder och medarbetare uppträder på ett mer svårförutsägbart sätt än förut blir allt tydligare. Industrisamhällets enhetssamhälle och förutsägbarhet ersätts med komplexitet, branschglidningar, nya medarbetarkrav och livsstilar. I den nya tiden blir det allt tydligare att de företag som lyckas skiljer sig från de övriga på en väsentlig punkt. De är besjälade och de drivs av besjälade ledare.

Post a Comment