Pages

Sunday, September 02, 2007

Energiatehokkuudesta ja Bioenergiasta

Olli, keskustelimme kevään aikana Al Goren ympäristöfilmistä. Suomen näkyvämmäksi energiatehokkuuden keskustelijaksi on noussut Shellin hallituksen puheenjohtaja Jorma Ollilla. Reijo Karhinen kehottaa elinkeinoelämän ja julkisen sektorin päättäjiä kiinnittämään enemmän huomiota talouden niin sanottuihin heikkoihin signaaleihin suurtenkin muutosten ennusmerkkeinä normaalien talousindikaattorien rinnalla.

Energiatehokkuus on merkittävä tekijä sekä ilmastonmuutoksen että yritysten kilpailukyvyn kannalta.


MAATILOJEN ENERGIAKATSELMUS

Maatilojen energian säästökohteet selvitetään energiakatselmuksilla. Myös bioenergian myyntimahdollisuudet selvitetään tarvittaessa. Katselmuksen perusteella viljelijä voi tilata yksityiskohtaisemman suunnittelun ja investointilaskelmat säästökohteitten toteuttamiseksi, totesi MTK:n asiamies Ilpo Mattila 5.6.2007 Kouvolassa ProAgrian energiaseminaarissa.

Viljelijä voi itse tehdä energiakatselmuksen ohjeellisen oppaan mukaisesti tiloilla, joilla energiankäyttö on vähäistä. Kun energiakäyttö kasvaa ja siirrytään bioenergian käyttöön katselmuksen tekijäksi voi kutsua asiaan laajemmin perehtyneen asiantuntijan. MTK pitää tarpeellisena, että maa- ja metsätalouden neuvontajärjestöt tulevat tarjoamaan viljelijöille myös katselmuspalveluja kohtuullista korvausta vastaan.

Katselmuksessa todetaan mahdollisuudet tehostaa energian käyttöä eri käyttökohteittain sekä mahdollisuudet korvata sähköä ja öljyä tilalla tuotetulla bioenergialla. Viljan kuivaus, maidon jäähdytys, eläinsuojien ilmanvaihto, pääsulakkeiden koko ovat esimerkkejä lukuisista selvitettävistä säästökohteista. Myös bioenergian myyntimahdollisuudet selvitetään tarvittaessa. Katselmuksen perusteella viljelijä voi tilata yksityiskohtaisemman suunnittelun ja investointilaskelmat säästökohteitten toteuttamiseksi.

Tavoitteena on saada katselmoitua noin 12 000 tilaa vuoteen 2012 mennessä. Energiakatselmukset sekä niiden perusteella tehtävät investoinnit on suunniteltu rahoitettaviksi osittain uuden maaseutuohjelman varoilla. Koko katselmointijärjestelmää ollaan kehittämässä MTK:n MMM:n KTM:n sekä Motiva OY:n voimin toimintavalmiiksi vuoden 2008 alkuun.

Kasvihuonepäästöjen vähentäminen kansainvälisesti on yksi planeettamme suurimpia haasteita. Bioenergian käytön lisääminen vähentää ilmakehän kasvihuonekaasuja ja rikkipäästöjä.

BIOVOIMALLA ON HYVÄT MARKKINANÄKYMÄT

Bioenergia on kestävän kehityksen mukaista puhdasta ja ympäristöystävällistä uusiutuvaa kotimaista energiaa. Polttoainetta saadaan esimerkiksi:

  1. Puusta
  2. Erilaisista biomassoista
  3. Energian tuotantoon soveltuvista orgaanisista biomassoista

Muistanet Wärtsilä Biopower Biograte -ratkaisun. Wärtsilä on keskittynyt puuta polttaviin voima- ja lämpölaitoksiin, mutta myös muita polttoaineita, kuten turvetta voidaan käytää. Päätuote BioPower on sähköä ja lämpöä tuottava höyryturbiinivoimalaitos, joka toimitetaan asiakkaalle halutussa toimituslaajuudessa.

Laitoksen moduloidut osat valmistetaan tehtaalla ja liitetään yhteen työmaalla. Näin asennusaika työmaalla jää lyhyeksi. Wärtsilä urakoi tarvittaessa asiakkaalleen koko laitoksen rakennuksineen ja laitteineen.

Yhtiön patentoimalla pyörivän arinan polttotekniikalla varistetut laitokset tuottavat sekä sähköä että lämpöä. Erityistä huomiota tuotekehityksessä on kiinnitetty päästöjen minimointiin. Kotimaan lisäksi Wärtsilän BioPower –ratkaisuja myydään myös Keski-Euroopassa.

Prosessissa muodostuvalla lämmöllä tuotetaan esim. lämpöä kaukolämpöverkkoon tai sahan kuivuriverkostoon.

Höyryturbiinilla tuotettu sähkö myydään sähköverkkoon. Hyötysuhde tällaisessa sähkön ja lämmön yhteistuotannossa on jopa yli 90 %.

  • Usein lämpökuormat ovat suhteellisen pieniä.
  • Polttoaine pitää kuljetuskustannusten vuoksi saada lähiympäristöstä.
  • Hajautetut ratkaisut ovat bioenergiassa järkeviä.
  • Polttoaineeksi soveltuvaa puutähdettä ja kuorta jää puusta noin 25 %.
  • Tämä riittää tyypillisesti tuottamaan sahan tarvitseman lämpöenergian
  • Suurilla sahoilla polttoaine riittää sähköteholtaan 5 MW suuruisen voimalaitoksen pyörittämiseen, joka tuottaa myös prosessissa tarvittavan lämmön

Suomessa ja ulkomailla Wärtsilän Biopowerilla on valmiita ja työn alla olevia laitoksia yhteensä 104 kpl, joiden yhteenlaskettu lämpöteho on 700 MW ja sähköteho 40 MW.

Uusiutuvan energian syöttötariffi tukee uusiutuvaan energiaan perustuvien voimalaitosten sähkön tuotantoa Keski-Euroopassa.
Post a Comment