Pages

Wednesday, October 10, 2007

Water Risk Management in Finnish

There is a paper published in Finnish covering drinking water risk management... I'll blog this in more detail soon. The pdf is in FINNISH.

I'll write some details in English later. Thanks Ari for the SMS-mesage. Decided to blog about this publication. Do you also have a powerpoint presentation from the seminar. Would you like to link to the PPT?


Talousveden riskienhallinnan
kustannus-hyötyvertailu

ALKUSANAT | Tämän selvityksen tavoitteena on piirtää kuvaa siitä, millaisia taloudellisia vaikutuksia toteutuneilla talousveden hygieniariskeillä on sekä millä menetelmillä ja kustannuksilla näitä voidaan ennaltaehkäistä.

Selvityksen tuloksia esiteltiin Veden Vaarat III -seminaarissa Kuopiossa 23.8.2007. Haluan lausua lämpimät kiitokset kaikille, jotka ovat tavalla tai toisella edesauttaneet selvityksen tekemistä.

Alkuperäisen idean tämän tyyppisestä selvityksestä antoi FT, MMM Elias Hakalehto, joka on tehnyt uraauurtavaa työtä mikrobimääritysketjun kehittämiseksi. Tutkimuspäällikkö Eero Antikainen Savonia-ammattikorkeakoulusta sekä erikoistutkija Ilkka Miettinen Kansanterveyslaitokselta auttoivat täsmentämään selvityksen tavoitteita ja toteutusta. Maa- ja Vesitekniikan Tuki ry myönsi hankkeelle apurahaa, joka käytännössä mahdollisti selvityksen toteuttamisen.

Esimerkkipaikkakuntien terveystarkastajat, vesihuollon vastuuhenkilöt ja muut selvitykseen tietoja kaivaneet henkilöt olivat luonnollisesti avainasemassa. Tutkija Jari Haapasalmi Elinkeinoelämän Keskusliitosta antoi merkittävää apua sairaspoissaolojen työnantajakustannusten arviointiin. Ympäristötekniikan insinööriopiskelijat Paulus Lepistö, Olli Nissinen ja Janne Pakarinen toteuttivat selvityksen yhden keskeisen
osa-alueen opintoihinsa kuuluvana projektityönään.

Tarpeellisia neuvoja ja tietoa sain myös useammilta henkilöiltä ympäristöhallinnosta, Stakesista ja Kansanterveyslaitokselta.

Kuopiossa 20.9.2007
Ari Jääskeläinen
Savonia-ammattikorkeakoulu


SMS-message from Ari Jääskeläinen: "Hei, se talousveden riskienhallintaselvitys on nyt netissä julkaisuna osoitteessa http://www.savonia-amk.fi/julkaisut/tekniikka/ ja painetaan lähiaikoina. Hyvää päivän jatkoa! Toivoo Ari.

Talousveden riskienhallinnan kustannus-hyötyvertailu
Esiselvity

Juomaveden tulisi aina olla käyttäjilleen turvallista. Vaikka suurin osa Suomessa jaettavasta juomavedestä täyttää kaikki laatuvaatimukset, on meilläkin esiintynyt juomaveden välityksellä leviäviä epidemioita. Tämän selvityksen tavoitteena on piirtää kuvaa siitä, millaisia taloudellisia vaikutuksia toteutuneilla talousveden hygieniariskeillä on.

Kolmen esimerkkitapauksen avulla kuvataan, millaisia vaikutuksia ja kustannuksia vesiepidemioista on aiheutunut kyseisen paikkakunnan eri toimijoille. Edelleen kartoitetaan veden desinfioinnin yleisimpiä vaihtoehtoja ja näiden kustannuksia. Myös talousveden valvonnan kustannuksia selvitetään ja tässä yhteydessä tuodaan esille uusi menetelmä mikrobinäytteenottoon. Lopuksi tehdään alustavaa kustannusvertailua hygieniariskien toteutumisen ja niiden ennaltaehkäisyn välillä.

Post a Comment